مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) کرمانشاه
مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) کرمانشاه
كوردی / العربية / English
ایمنی بیمار

واحد ایمنی بیمار

اداری

تلفن داخلی: 2757-2169

محل قرارگیری: سطح 3 – راهروی ورودی کلینیک – سمت راست

نام

سمت

مدرک تحصیلی

عکس مسئول

دکتر محمد حسین زمانیان

مسئول ایمنی بیمارستان

متخصص بیماری‌های عفونی

 

خدیجه چاله چاله

مسئول واحدایمنی بیمار

کارشناسی ارشد پرستاری

راشین اله پناه

کارشناس ایمنی بیمار

کارشناس پرستاری

لیلی صفری

کارشناس ایمنی بیمار

کارشناس پرستاری

· توضیحات:

واحد ایمنی بیماربا 3 نفر نیروی انسانی ، مستقر در سطح سوم بیمارستان و ورودی کلینیک با هدف ارتقا ایمنی بیمار از سال 1394بعنوان یک واحد مستقل فعالیت خود را آغاز کرده است .

· مهمترین فعالیت‌های واحد:

1- نظارت بر پیاده سازی استانداردهای الزامی ، اساسی و پیشرفته ایمنی بیمار ابلاغ شده از سازمان بهداشت جهانی

2- نظارت بر پیاده سازی سنجه های مرتبط با ایمنی بیمار در اعتباربخشی

3- تقویت گزارش دهی خطاهای پزشکی و تجزیه و تحلیل و به اشتراک گذاریها خطاها با هدف پیشگیری از بروز مجدد

4- آمارگیری ، تحلیل و پایش شاخصهای ایمنی بیمار و گزارش به تیم مدیریت اجرایی

5- انجام ارزیابیهای میدانی مستمر و منظم تیم ایمنی بیمار و گزارش نتایج به تیم مدیریت اجرایی بصورت فصلی

6- انجام هفتگی بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و گزارش نتایج به تیم مدیریت اجرایی بصورت فصلی

7- آموزش مستمر نیروهای جدیدالورود در خصوص ایمنی بیمار

8- کنترل مستمر نقل و انتقال ایمن بیماران در بیمارستان

9- نظارت برانجام برنامه ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی ( FMEA )و بررسی گذشته نگر خطاهای پزشکی با تحلیل ریشه ای علل (RCA)

10-گزارش شرایط تهدید کننده حیات به معاونت محترم درمان دانشگاه و بررسی علل ریشه ای بلافاصله پس از بروز حادثه در کمیته های مرتبط

· شرح وظایف پست‌های سازمانی:

1- نام پست :

عضو هیئت علمی

سمت :

مسئول ایمنی بیمارستان

شرح وظایف:

· مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان و مد نظر قرار دادن ایمنی بیمار بعنوان یکی از اولویت های استراتژیک

· هماهنگی برنامه ایمنی بیمار با مدیریت ارشد بیمارستان

· تدوین اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیماردر بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی با همکاری ذینفعان

· شرکت و همکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در سازمان به منظور ارائه خدمات بهینه

· مشارکت و نظارت بر انجام خود ارزیابی بیمارستان بر اساس استاندارهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

· طراحی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقا ءدرک و بصیرت کارکنان از استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

· بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای بازدیدهای ایمنی بیمار و انجام پیگیری اقدامات اصلاحی به منظور ارتقاءآن

· شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمارو پی گیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان

· همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدید های مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع

· نظارت بر ایجاد وچگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان

· شرکت و همکاری فعالانه با کارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی و مدیریت خطر در چگونگی راهبری موضوعات تهدید کننده ایمنی بیمار

· شرکت و همکاری فعالانه در تحلیل ریشه ای وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار

· اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان

· بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در داخل بیمارستان

· نظارت بر انجام وظیفه سایر اعضای تیم ایمنی بیمار به منظور حسن اجرای وظایف

2- نام پست:

پرستار

سمت

هماهنگ کننده و مسئول واحد ایمنی بیمار

شرح وظایف:

· همکاری در تدوین اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استاندارد های بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار

· همکاری در انجام خود ارزیابی بیمارستان بر اساس استاندارهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

· همکاری در بررسی اشاعه فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای بازدیدهای ایمنی(Walk rounds) و انجام اقدامات اصلاحی به منظور ارتقاء آن

· شرکت در بازدید های مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصلاحی و باز خورد به کارکنان

· همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بر اساس نتایج بازید های مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع (RCA)

· ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یاد کپگیری و گزارش دهی اتفاقات نا خواسته (sentinel event) در بیمارستان

· راهبری و مدیریت خطر موضوعات تهدید کننده ایمنی بیمار

· شرکت فعالانه در جلسات مرگ و میر و معلولیت ها و پی گیری اتفاقات تهدید کننده ایمنی بیمار جهت انجام تحلیل ریشه ای وقایع

· اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان

· شرکت و همکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در سازمان به منظور ارائه خدمات بهینه

· بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی در داخل بیمارستان

· تدوین و بازنگری فرم مخصوص گزارش دهی خطا بر حسب نیاز

· جمع آوری خطاهای گزارش شده پرسنلی و خطاهای استخراج شده در کمیته ایمنی بیمار به صورت ماهیانه

· اجرای برنامه یادگیری از خطاهای پزشکی در بیمارستان

· نظارت بر تشکیل کمیته های درون بخشی مدیریت خطر و تعیین رابط ایمنی هر بخش

· طرح رویکرد پیشگیرانه برای جلوگیری از خطرات بالینی بر اساس گامهای FMEA

· گزارش روند پیشرفتبه مسئول ایمنی بیمار

3- نام پست:

پرستار

سمت

کارشناس ایمنی بیمار

شرح وظایف:

1. بررسی آمار شاخصهای ایمنی بیمار ارسالی از بخشها هر ماه

2. نظارت بر تدوین برنامه عملیاتی ایمنی بیمار بصورت سالیانه

3. ثبت و تحلیل گزارش عملکرد برنامه عملیاتی هر سه ماه

4. برگزاری کمیته چند منظوره ایمنی بیمار و مدیریت خطا هر ماه

5. ثبت و تحلیل گزارش عملکرد کمیته چند منظوره ایمنی بیمار و مدیریت خطا هر سه ماه

6. انجام بازدیدهای مستمر ایمنی بیمار

7. بررسی شرایط تهدید کننده ایمنی بیمارو شرکت در جلسات مربوطه جهت تحلیل ریشه ای علل

8. ثبت و تحلیل و گزارش شاخصهای ایمنی بیمار به دانشگاه هر سه ماه

9. آموزش

10. آموزش نیروهای جدیدا لورود در واحد ایمنی بیمار و گرفتن آزمون

11. آموزش نیروهای کمک پرستار در واحد ایمنی بیمارو گرفتن آزمون

12. تجزیه و تحیل خطاهای پزشکی ماهانه

13. صدور تشویقی جهت پرسنلی که در زمینه به اشتراک گذاری خطاهای پزشکی فعال می باشند

14. پیگیری مصوبات بازدید های مدیریتی

15. ارسال فیدبک جهت پرسنل در بازدید های مدیریتی ایمنی بیمار

16. مشارکت در ارزیابیهای میدانی تیم ایمنی بیمار

17. شرکت در جلسه خطاهای پزشکی رخداده در طی هفته در دفتر پرستاری و پیگیری مصوبات جلسه مذکور

[Collapse/Expand]
ثبت نظر در مورد مطلب
+
Captcha image
Show another codeتغییر تصویر
ثبت نظر

درباره مجتمع درباره مجتمع


مجتمع بیمارستانی 714 تختخوابي امام رضا (ع) کرمانشاه بزرگترين، مجهزترين و مدرن ترين مرکز آموزشي، درماني و تحقيقاتي در منطقه غرب و شمال غرب کشور است. اين مرکز که در سال 1384 به بهره برداري رسيد همواره جديدترين و علمي ترين روش هاي آموزشي، درماني، تشخيصي، توانبخشي و پژوهشي را متناسب با نيازها و انتظارات مشتريان و در راستاي ارتقاء و تحول نظام سلامت جامعه ارائه مي دهد. ادامه مطلب...


ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید شبکه های اجتماعی


  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Instagram

جستجو در سایت جستجو در سایت


تماس با ما تماس با ما


  • کرمانشاه، شهرک معلم، انتهای بلوار رودکی، بلوار پرستار
  • تلفن: 20 - 00 63 27 34 - 083
  • پست الکترونیکی: info [@] irhk.ir
[Collapse/Expand]
تماس با ما+

Captcha image
Show another codeتغییر تصویر

ثبت

مکان ما بر روی Google Map مکان ما بر روی Google Map


طراحی و اجرا: مهندس سعید آسبوس - 55 66 737 0938
1399 - 1384 © کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع بیمارستانی امام رضا (علیه السلام) کرمانشاه می باشد.