معاونت امور بین الملل

واحد گردشگري سلامت بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه
.
Nullam euismod commodo
 

هزینه های اعمال جراحی

هزینه های گردشگری (ریال)

شرح کد

ردیف

6288000

اکسیزیون ناخن

 

1

26061000

اکسیزیون سینوس پیلونیدال

 

2

64860000

ماستکتومی رادیکال

 

3

19479000

اکسیزیون کیست.فیبر آدنوم

 

4

13377000

درمان بسته شکستگی بینی

 

5

27513000

درمان باز شکستگی بینی

 

6

12987000

درمان بسته دررفتگی شانه

 

7

13314000

درمان بسته شکستگی تنه هومروس

 

8

52878000

درمان باز شکستگی تنه رادیوس و اولنا

 

9

11241000

درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس

 

10

18984000

آمپوتاسیون متاکارپ با انگشت یا شست منفرد

 

11

53730000

درمان بسته شکستگی تنه فمور یا انتهای دیستال فمور

 

12

80826000

درمان باز شکستگی تنه فمور با میله داخل کانال

 

13

21207000

درمان بسته شکستگی تنه تیبیا

 

14

44811000

درمان باز شکستگی تنه تیبیا

 

15

26427000

ترمیم تیغه بینی یا رزکسیون زیر مخاطی

 

16

27483000

انسیزیون سینوس رادیکال با یا بدون خارج کردن پولیپهای آنتروکوانال

 

17

26367000

برونکوسکوپی

 

18

69708000

اسپلنکتومی کامل یا ناقص

 

19

23397000

تونسیلکتومی

 

20

18438000

                    آدنوئیدکتومی

 

21

67764000

آنترولیز

 

22

42723000

آپاندکتومی

23

 

26985000

همورئیدکتومی

24

 

71670000

کوله سیستکتومی

25

 

32964000

ترمیم فتق اینگوئینال اولیه

26

 

42444000

ترمیم فتق شکمی

27

 

33390000

ترمیم فتق اشپیگل یا فمورال اولیه

28

 

34275000

فتق نافی

29

 

71757000

نفرولیتوتومی

30

 

83187000

نفرکتومی

31

 

16914000

سیستواورتروسکوپی

32

 

50490000

رزکسیون پروستات

33

 

62052000

جراحی پروستات

34

 

28512000

اورکیوپکسی

35

 

31944000

زایمان

36

 

36798000

زایمان بی درد

37

 

33942000

زایمان چند قلویی

38

 

35163000

زایمان بی درد چند قلویی

39

 

3522000

تخت روز نوزاد به ردیف 36 تا 41 اضافه خواهد شد.تبصره 1:در صورت چند قلویی تخت روز نوزاد و ویزیت اولیه نوزاد به تعداد قل محاسبه خواهد شد و در صورت فوت نوزاد مبلغ فوق اضافه نخواهد شد.تبصره2:در صورت بیمار بودن نوزاد یا بستری نوزاد پس از ترخیص مادرو هزینه نوزاد جداگانه محاسبه خواهد شد

40

 

27786000

اکسیزیون هیدروسل

41

 

28395000

اکسیزیون واریکوسل یا ترمیم فتق

42

 

93753000

پروستاتکتومی رادیکال

43

 

18882000

کولپوپرینئورافی

44

 

27984000

کولپورافی قدامی،رکتوسل

45

 

48486000

کولپورافی قدامی،آنتروسل

46

 

16557000

کورتاژ

47

 

61968000

هیستروکتومی کامل

48

 

38808000

باوفورکتومی

49

 

51156000

درمان حاملگی نابجا لوله ای،سالپنژکتومی

50

 

44094000

سزارین

51

 

7044000

تخت روز نوزاد به تعرفه گلوبال ردیف 52 اضافه خواهد شد.تبصره 1:در صورت چند قلویی تخت روز نوزاد و ویزیت اولیه نوزاد به تعداد قل محاسبه خواهد شد و در صورت فوت نوزاد مبلغ فوق اضافه نخواهد شد.تبصره 2:در صورت بیمار بودن نوزاد یا بستری نوزاد پس از ترخیص مادر،هزینه نوزاد جداگانه محاسبه خواهد شد.

52

 

18231000

درمان سقط عفونی

53

 

77568000

تیروئیدکتومی کامل یا ساب توتال برای بدخیمی،با دیسکسیون محدود گردن /با دیدیسکسیون رادیکال گردن

54

 

68763000

تیرئیدکتومیتوتال،ساب توتال از جمله زیر جناغی برای موارد خوش خیم

55

 

103281000

ایجاد شنت،بطنی به دهلیزی،یا به ژوگولار یا اوریکولار یا بطن به پریتوئن،یا به پلور یا جاهای دیگر یا ونتریکولوسیسترنوستومی

56

 

69630000

فتق دیسک لامینوتومی

57

 

87492000

لامینکتومی،تنگی نخاعی

58

 

23154000

نورولیز یا نوروپلاستی

59

 

37224000

انجام عمل کاتاراکت

60

 

38598000

در آوردن محتویات عدسی،تکنیک آسپیراسیون

61

 

 

37035000

کاتاراکت بدون کارگذاری عدسی

62

39711000

استرابیسم

63

 

56229000

تمپانوپلاستی بدون ماستوئیدکتومی

64

 

8817000

معاینه و ارزیابی چشم پزشکی زیر بیهوشی عمومی

65

 

17757000

خارج کردن پیچ یا پین عمقی

66

 

14028000

درمان بسته شکستگی تنه رادیوس

67

 

86871000

فیکساسیون استخوانی شکستگی فمور

68

 

55116000

آناستاموز شریانی وریدی

69

 

14391000

آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی

70

 

24204000

انسیزیون و درناژآبسه

71

 

18000000

فیشرکتومی با یا بدون اسفنکروتومی

72

 

23910000

درمان جراحی فیستول آنال(فیستولکتومی/فیستولوتومی)

73

 

61773000

اورترولیتوتومی

74

 

44109000

برداشتن تومور های مثانه با هر اندازه

( TURT)

75

 

25380000

سیستواورتروسکوپی

76

 

2368000

اکسیزیون واریکوسل بدون ترمیم فتق

77

 

63189000

پروستاتکتومی سوپراپوبیک

78

 

16746000

سقط القایی به وسیله دیلاتاسیون و کورتاژ

(مامایی)

79

 

18246000

سرکلاژ گردن رحم

80

 

39594000

میومکتومی

81

 

65538000

هیستروکتومی کامل یا ناقص

82

 

31029000

لاپاراسکوپی تشخیصی

83

 

104774000

کرانیکتومی یا کرانیوتومی برای تخلیه هماتوم

84

 

57576000

ترمیم پارگی،قرنیه و یا اسکلرا

85

 

19218000

اکسیزیون یا تغییر محل پتریجیوم با یا بدون گرافت

86

 

41079000

عمل گلوکوم

 

87

 

34410000

کار گذاشتن پروتز عدسی داخل چشمی

(کاشت ثانویه )

88

 

13107000

اکسیزیون شالازیون

89

 

36444000

داکریوسیستورینوستومی فیستول از کیسه اشکی به حفره بینی

90

 

10659000

میل زدن مجرای نازولاکریمال

91

 

 

 

 


All Rights Resered for بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه